جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 14030126285644 Examining the Strategic Principles of Management in War-making Techniques in Historical Literary Works of the Era of Mongol Attack on Iran Based on the Tarikh Jahangushay Book
Mohammad Ansarifar
Mehyar Alavi Moghaddam
Hamidreza Soleymanian
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)