جستجوي مقاله (جستجوی پیشرفته)

در این قسمت شما می توانید عنوان یا قسمتی از خلاصه مقاله مورد نظر خود را در کادر زیر وارد نموده و لیست مقالات مرتبط را مشاهده نمایید

آخرین شماره

No 29
شماره 29 سال 13
بهار 1401
|

پربازدیدترین مقالات


آخرین مقالات منتشر شده

انسان کامل از جمله اصطلاحاتی است که در عرفان مورد توجه بسیار قرار می گیرد. اوحدالدین مراغه ای عارف اواخر قرن هفتم و اوائل قرن هشتم است. وی در منظومه جام جم در شرف نوع انسان به ویژگی های وجودی انسان پرداخته است و همچنین در حال و مقام عارفان نیز نشانه های بسیاری را از سیمای انسان متعالی برای مخاطبین ذکر کرده است. هدف از این پژوهش بررسی سیمای انسان آرمانی از منظر اوحدی مراغه ای است که با سه رویکرد نسبت انسان کامل با خداوند، جایگاه انسان در عالم هستی و مبحث رسالت و ولایت، به شیوه توصیفی تحلیلی انجام می پذیرد. از جمله نتایج تحقیق این که اوحدی رسول گرامی اسلام را معنی و دیگران را صورت می داند. اوحدی دل انسان کامل را عرش رحمان و محل تجلی نور ذات خداوند می داند.از نظر اوحدی، انسان نامه سربستة ایزدی است و جزیـی ترین، و کـم ارزش ترین بخـش از کالبـد اهـل کمال نیز، به دو جهان می ارزد. آفرینش هستی به واسطه وجود انسان کامل تمام گشت و عدم معرفت و دانایی را دلیل عدم سجدة شیطان بر مقام انسان است.
ماندانا دهقان - سمیرا رستمی - سید محسن ساجدی راد
DOI : 0
کلمات کلیدی : اوحدی مراغه ای، انسان کامل، جام جم
مهاجرت یک رویداد مهم اجتماعی است که غالباً به منظور دست‌یابی به امکانات بهتر زندگی صورت می‌گیرد. گروهی از مهاجران در سرزمین مقصد، با مسائل متعددی روبه‌رو می‌شوند از جمله برخورد با عناصر فرهنگی جدید؛ که گاهی آن را ناهمگون با فرهنگ خویش می‌یابند. در این خصوص تعدادی از مهاجران به راحتی جذب فرهنگ محیط شده و با آن پیوندی محکم برقرار می‌سازند و عده‌ای با دیواری که پیرامون خود ایجاد می‌کنند، در برابر پذیرش فرهنگ میزبان مقاومت کرده و از محیط فاصله می‌گیرند و به این ترتیب دچار چالش‌های اجتماعی ـ فرهنگی می‌شوند. شماری از رمان‌نویسان، این گونه مشکلات مهاجران را در آثار خود منعکس کرده‌اند. تحقیق پیش رو برای پاسخ به این پرسش انجام شده که چالش‌های اجتماعی ـ فرهنگی مهاجرت در رمان‌های چهار دهۀ گذشته چگونه مطرح شده است. در این پژوهش به روش تحلیل محتوای کیفی، چالش‌های اجتماعی ـ فرهنگی مهاجرت در سه رمان «ثریا در اغما»، «همنوایی شبانۀ ارکستر چوبها» و «تماماً مخصوص» بررسی شده است. یافته‌های پژوهش بیانگر آن است که از میان ده مورد تفاوت فرهنگی میان مهاجر و جامعۀ میزبان که در ارزش‌ها، آداب و رسوم و باورها مطرح می‌شود، در هفت مورد ناسازگاری با فرهنگ مقصد و در نتیجه چالش برای مهاجر ایجاد شده و در سه مورد جذب فرهنگی اتفاق افتاده است. بیشترین تعداد ناهمگونی‌های فرهنگی در مقصد که موجب چالش‌های اجتماعی ـ فرهنگی برای مهاجر می‌شود، در رمان‌ «تماماً مخصوص» و در دو عنصر ارزش‌ها و آداب و رسوم یافت شده است.
بیتا روحی بروجنی - مریم صادقی گیوی
DOI : 0
کلمات کلیدی : چالش اجتماعی فرهنگی، تفاوت فرهنگی، مهاجرت، رمان، ادبیات مهاجرت
در این مقاله، جایگاه عشق در دیوان مظفر شیرازی بررسی شده است. روش این پژوهش توصیفی- تحلیلی و هدفش ارائۀ فرهنگ‌نامۀ عشق در دیوان مظفر است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که عشق محور تمام زندگی مظفر است؛ به‌طوری که این شاعر جان‌سوخته را لحظه‌ای از عشق جدا نمی‌یابیم. عشق سبب شور‌وحال‌های عرفانی و سخن اصلی او است. عشقی که در غزلیات مظفر مشاهده می‌شود، رنگ و بوی عرفانی دارد وآنچه در دیگر اشعار او آمده، عشق مجازی است. مظفر همانند دیگر عارفان سیر و سلوک، عشق را نیروی محرکۀ خود در این راه پرفرازونشیب و اساس بینش عرفانی می‌داند؛ به همین دلیل، همیشه با اهل خرد و اندیشه در جدال است و خرد خام را به میخانۀ عشق می‌برد تا شراب عشق بنوشد و در نبرد با عقل، آبدیده و پخته بیرون آید. مظفر عاشق را بر زاهد ریاکار که درپی خواهش‌های نفسانی و تعلقات دنیوی است ترجیح می‌دهد. او زاهد را خداپرست نمی‌داند و دل به عاشقی می‌دهد که خطرات راه عشق را به جان می‌خرد و در وادی سلوک، جان به جان‌آفرین تسلیم می‌کند.
منور صدرایی - سید محسن ساجدی راد - سمیرا رستمی
DOI : 0
کلمات کلیدی : عشق، عقل، دیوان، مظفر شیرازی، تقابل عشق و عقل
‌آرزوی دستیابی به یک زندگی بهتر و بدون نقص و کاستی، همچون شعله ای فروزان پیوسته در درون انسان های آگاه و خردمند روشن بوده است. در این میان برخی مثل افلاطون و تامس مور به صورت مدون و مستقیم به بیان ویژگی های جامعة آرمانی پرداخته اند؛ امّا شاعران به صورت غیرمستقیم و در لابلای اشعار خود، آرمان های ذهنی خویش را ترسیم کرده-اند؛ بر خلاف تصور ظاهری، اشعار مدحی هم بیان کنندۀ آرمان های ذهنی شاعر است که با توصیف ممدوح به صفاتی که در واقع متّصف به آن نیست حاکم آرمانی ذهنی خود را آن گونه که آرزو دارد به تصویر می کشد، در مدایح شاعران دوره نخست غزنوی نیز جلوه های شخصیت حاکم آرمانی مشاهده می شود. از میان ویژگی های متعدد، علم دوستی و دانش پروری حاکمان نیز قابل توجه و اهمیت است. در این پژوهش اهمیت علم و دانش نزد غزنویان با تکیه بر مدایح آنان، مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور با روش تحلیلی و توصیفی و با استفاده از دیوان اشعار فرخی، عنصری و منوچهری، ابیاتی که بیان کنندة ذهنیت آنها دربارة اهمیت علم و دانش نزد ممدوح(حاکم آرمانی) است یادداشت گردید و مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت که بر اساس آن مشخص گردید با وجود اینکه توجه سلطان محمود و مسعود غزنوی به علم و دانش از روی صداقت نبوده  است؛ امّا شاعران آرمانگرا، ممدوحان خود را به صفت علم دوستی و علم پروری ستوده اند. آنها در ذهنیت خود حاکمی را طلب می کنند که هم خود برخوردار از علم و دانش و عالم به امور باشد و هم به حمایت و پشتیبانی از عالمان و دانشمندان بپردازد.
مرتضی عباسپور - داریوش کاظمی - مریم شایگان
DOI : 0
کلمات کلیدی : آرمانشهر، مدایح، علم، فرخی، عنصری، منوچهر
از میان مهمترین جریانهای مسلط بر اندیشه شاعران معاصر به ویژه شاعران دهه سی شمسی و از جمله آنان نصرت رحمانی پوچ‌گرایی و هیچ انگاری (نیهلیسم) است که با مجموعه مفاهیم و نمادهای بسیاری از جمله مرگ، گذر زمان، یاس و نامیدی، بدبینی و... عجین شده است .از عوامل موثر در ایجاد این مفاهیم بی‌معنا یافتن زندگی و پوچ شمردن آن است که ریشه در عواملی مختلف، از جمله شکست‌های سیاسی و اجتماعی ،احساس دلزدگی نسبت به زندگی، ناکامی‌های زندگی و... دارد. حال اگر این عوامل را در کنار هم قرار دهیم متوجه تاثیرآنها در روحیه و اندیشه‌ای لطیف و شکننده بسیاری از هنرمندان خواهیم شد. مضامین دهری منشی در اشعار شاعر به ویژه در دوره اول شاعری در دهه سی، فراوانی سبکی دارد، لذت جویی با عشق‌های جسمانی، افیون، پوچی زندگی و مرگ اندیشی برجسته ترین مؤلفه های دهری منشی در شعر او می باشد. در این جستار به بررسی و تحلیل آثار نصرت رحمانی با نگاهی به تاثیر مفاهیم ونمادهای هیچ انگاری و دهری منشی (نیهیلیسم) در اندیشه ادبی او خواهیم پرداخت. روش مطالعه و بررسی منابع، کتابخانه ای می باشد. نگارش مقاله توصیفی تحلیلی با انتخاب نمونه های شعری شاعر است. جامعه آماری تحقیق اشعار نصرت رحمانی است.
عبدالکریم کریمی - فرزانه سرخی - فریدون طهماسبی - بهزاد خواجات
DOI : 0
کلمات کلیدی : نصرت رحمانی، هیچ انگاری، مرگ، بدبینی
رمانتیسم از مهم‌ترین مکاتب ادبی در جهان معاصر است که اساس و شالوده غربی دارد و ظهور آن همزمان با فروپاشی نظام سلطه در اغلب کشورهای اروپایی، وقوع انقلاب صنعتی، رشد شهرنشینی، رشد طبقه متوسط، گسترش سوادآموزی و تحولات دیگر بود. به طور کل می‌توان رمانتیسم را بینش هنری ادبی قرن نوزدهم نامید. آغاز این جنبش از کشور انگلستان بود اما به مانند سایر مکاتب به کشورهای دیگر هم رسید و کشور ایران هم از این پدیده قرن دور نماند و شاعران مطرح از این جریان و مؤلفه‌های آن در شعرشان استفاده نمودند. در این مقاله پس از اشاره‌ای مختصر به مکتب رمانتیسم ویژگی‌های شعری دو تن از پیروان این مکتب یعنی ویلیام بلیک در انگلستان و نادر نادرپور شاعر نامی ایرانی که وجه رمانتیسمی قوی‌تری دارند بررسی می‌شود و مشخصاتی از جمله کودکی، بازگشت به محیط ساده و روستایی، مرگ، تخیل و ... که از بارزترین مختصات مکتب رمانتیسم است بررسی می‌گردد و در نهایت به این نتیجه می‌رسیم که شباهت‌هایی میان دو شاعر از منظر مکتب رمانتیسم وجود دارد که نشان می‌دهد هر دو شاعر از شیره‌ی مکتب رمانتیسم نوشیده‌اند و شهد آن در اشعارشان به وضوح قابل دستیابی است.
نادر کریمی راد - مسعود پاکدل - نگین حیدری زاده - الخاص ویسی
DOI : 0
کلمات کلیدی : ویلیام بلیک، نادر نادرپور، مکتب رمانتیسم
عناصر   برجستۀ زبانی شعر شاعران بازتاب گریز از هنجارهای زبان معیار است. گریزی هوشمندانه و هنرمندانه برای آفرینش شعر و تمایز از زبان معمول و مرسوم جامعه که منجر به ظهور سبک و تمایز سبکی از شاعران دیگر می گردد. محمد بیابانی از شاعران نامی معاصر و زادۀ جنوب ایران است. از مجموع آثار او، پنج مجموعۀ شعر چاپ شده است که به «حماسه های سوگوار» معروف است. نظر به اهمیت شاعر و آثار ارزشمند وی و فقدان پژوهشی در مورد آن ها، این پژوهش به روش تحلیلی توصیفی و با ابزار کتابخانه ای به دنبال دستیابی به پاسخ این پرسش ها است که آیا بیابانی شاعری هنجارگریز است؟ علت هنجارگریزی او چیست؟ برجسته ترین عناصر زبانی اشعار وی کدام است؟ به نظر می رسد وی شاعری هنجارگریز است که آگاهانه و برای آشنایی زدایی و تشخّص بخشیدن به اشعار خود به این روش ها روی آورده و به این مهم نیز دست یافته است. برجسته ترین عنصر زبانی سروده های وی، باستان گرایی یا آرکائیسم است. انواع هنجارگریزی واژگانی، گویشی، سبکی، آوایی، نوشتاری، نحوی و انواع آرکائسم واژگانی و نحوی در شعر وی نمود قابل توجهی دارد.
محمد مرادی - پوران یوسفی پور - فاطمه غفوری مهدی آباد
DOI : 0
کلمات کلیدی : آشنایی زدایی، برجسته سازی، آرکائیسم، اشعار، محمد بیابانی
واژگان، در هر زبانی به مثابۀ مصالح اولیه برای ساختمان آن زبان به شمار می آیند. به هر اندازه که در ساخت ترکیبات و واژگان هر زبان غنای بیشتری وجود داشته باشد به همان اندازه در زایایی و پویایی آن زبان تأثیر مثبت ایجاد می شود. ابوالفضل علّامی، ادیب، تاریخ‌نگار و منشی اکبر یکم، بزرگ‌ترین پادشاه گورکانی هند بود که آثاری در موضوعات مختلف از وی برجای مانده است. یکی از آثار وی موسوم به تحفه فتحیه است. وی در ترکیب سازی واژگانی پاره ای از امکانات زبانی را مورد استفاده قرار داده که مهمترین آنها ترکیب سازی اشتقاقی است؛ بدین صورت که وی با استفاده از وندها، شبه وندها، ترخیم صفات فاعلی و مفعولی و استفاد ه از واژهای نامعمول، شیوه به خصوصی در فن نویسندگی به کار برده و در نتیجه ترکیباتی متنوع و گوشنواز ابداع نموده که در بلاغت و شیوایی سخن وی تاثیر به سزایی داشته است. با توجه به اینکه علامی در دانش لغت نامه صاحب تألیف است، می توان گفت که ترکیب سازی وی در نوشته های گوناگونش دارای پشتوانه ای قوی بوده است. در این مقاله هنر ترکیب سازی علامی به عنوان یکی از ویژگیهای برجسته زبانی وی، به روش توصیفی - تحلیلی مورد بررسی قرار گرفته است.
آذر موسوی قوام آباد - محمد رضا معصومی - جلیل نظری
DOI : 0
کلمات کلیدی : ابوالفضل علامی، تحفه فتحیه، ترکیب سازی های واژگانی، تصریف، اشتقاق

معرفي نشريه

صاحب امتیاز :دانشگاه آزاد اسلامی واحد فسا
مدیر مسئول :دکتر سید محسن ساجدی راد
سردبیر :دکتر محمد علی آتش سودا
هیئت تحریریه :
دکتر محمد علی آتش سودا
دکتر محمدرضا اکرمی
دکتر سعید قشقایی
دکتر سید محسن ساجدی راد
دکتر سمیرا رستمی
شاپا :2251-8487
شاپا الکترونیکی : 2251-8487

نمایه شده