جستجوي مقاله (جستجوی پیشرفته)

در این قسمت شما می توانید عنوان یا قسمتی از خلاصه مقاله مورد نظر خود را در کادر زیر وارد نموده و لیست مقالات مرتبط را مشاهده نمایید

آخرین شماره

No 23
شماره 23 سال 11
پاییز 1399
|

پربازدیدترین مقالات


آخرین مقالات منتشر شده

با بررسی اشعار عاشقانه ی فروغ فرخزاد در می یابیم که عنصر عشق، محرکی است که به طور ناخودآگاه، ساحت بیرونی و درونی او را نشان می دهد؛ لذا با توجه به ساحت بیرونی و تمایلات تنانی، نوع نگرش فروغ به عنصر عشق، زمینی و فرودین می باشد که عنصر شوریدگی بر دو عنصر صمیمیت و تعهد می چربد. از طرف دیگر با توجه به ساحت درونی و ارضاء حس همسری و عواطف زنانگی ، نوع نگاه فروغ به عنصر عشق، آسمانی و متعالی می باشد که عنصرِ صمیمیت و تعهد بر شوریدگی غالب می آید. از این رو نویسندگان این مقاله سعی دارند با توجه به بسامد بالای واژه عشق و مشتقات آن در آثار فروغ به روش تحلیلی و با مراجعه به منابع کتابخانه ای به بررسی اشعار عاشقانه ی او بر اساس نظریه مثلث عشق استرنبرگ و با کار بست سه مؤلفه: شوریدگی، صمیمیت و تعهد عشق بپردازند. البته برآیند مقاله حاکی از این است که بر اساس نظریه ی عشق استرنبرگ، فروغ با توجه به موقعیت های مختلف زندگی، نتوانسته تعادل و توازنی بین سه عنصر شوریدگی، صمیمیت و تعهدِ عشق برقرار کند؛ لذا در دست یابی به عشق آرمانی (عشق کامل) ناموفق بود.
فاطمه بهار چتنی - کورس کریم پسندی
DOI : 0
کلمات کلیدی : فروغ فرخزاد، استرنبرگ، نظریه ی عشق، شوریدگی، صمیمیت، تعهد
داستان های کهن ادبیّات کلاسیک فارسی، پشتوانه ای قوی برای ادبیّات دراماتیک یا نمایشی به شمار می آیند. یکی از منابع پربار در این زمینه داستان های شاهنامه فردوسی است. قابلیّت های دراماتیک نیرومند این داستان ها، شاهنامه را به اثری بی بدیل در این عرصه مبدّل ساخته است. در میان داستان های شاهنامه، داستان نبرد یازده رخ، با عناصر دراماتیکِ نیرومند، کم تر مورد توجّه پژوهشگران عرصه ی ادبیّات داستانی بوده است و ضرورت تحقیقاتی از این دست را توجیه می کند. در این مقاله، با روش توصیفی و تحلیلی و با استفاده از داده های کتابخانه ای، ظرفیّت های دراماتیک داستان نبرد یازده رخ بررسی شده است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که ساختار دراماتیک این داستان را می توان بر اساس چهار مبحث: پیش درآمد، ساخت، درگیری و زبان، بررسی کرد. هر کدام از این مباحث در ساختار دراماتیک داستان نبرد یازده رخ بسیار پُررنگند و شکوه این شاهکار کم نظیرِ دراماتیک را در برابر دیدگان پژوهش گران این عرصه قرار می دهند.
محمّدرضا جمالی - عباس خیرآبادی - حمیدرضا سلیمانیان - محمود فیروزی مقدم
DOI : 0
کلمات کلیدی : عناصر درام، تراژدی، شاهنامه فردوسی، نبرد یازده رخ
پايداري در برابر بیگانگان و حفظ ارزش‌ها در بسياري از آثار شاعران كودك و نوجوان عصر انقلاب، بازتابي چشمگير داشت. قيصر امين‌پور و سلمان هراتي، دو شاعري هستند كه در حوزۀ‌ شعر کودک و نوجوان، علاوه بر اشعاري كه براي بزرگسالان مي‌سرودند، به مضامین پايداري نیز توجّهي عميق نشان دادند. در این جستار به شیوۀ توصیفی، تحلیلی و کمی به بررسی و مقایسۀ ویژگی‌ها و شیوه‌های بیان مضامین پایداری در اشعار کودک و نوجوان سلمان هراتی و قیصر امین پور پرداخته‌ شده‌است. ابتدا به گرایش‌های دینی و انقلابی، شیوه‌ها و مختصات بیان مضامین پایداری در اشعار کودک و نوجوان هر دو شاعر با ذکر نمونه‌هایی توجه شده و سپس اصلی‌ترین درون مایه‌ها و پیام‌های انقلابی و ارزشی آنان، همچون: مبارزه‌طلبی، دشمن‌ستیزی، بیداری‌آفرینی، اقتدار ملی، نوید پیروزی و شهادت‌طلبی مقایسه و ارزیابی و نتیجه‌گیری شده‌است.از بررسی ده نمونۀ شعر در اشعارکودک و نوجوان سلمان و قیصر مشخص شد که مفاهیم مبارزه‌طلبی، بیداری‌آفرینی و شهادت‌طلبی در آن‌ها از بسامد بیشتری برخوردار‌‌است.
محمود صادق زاده - طاهره تقوی شوازی
DOI : 0
کلمات کلیدی : مضامین پایداری، ادبیات دفاع مقدس، شعر کودک، قیصر امین پور، سلمان هراتی
بیان تأثیر اجتماع و محیط بر اندیشة شاعران و نویسندگان که از گذشته مورد توجه منتقدان قرار گرفته بود در قرن حاضر پررنگ‌تر شد. در سال های پایان دورة قاجار که ایران در کشمکش و هرج و مرج به سر می‌برد و قوای بیگانه از سه جهت خاک وطن را اشغال کرده بودند، اتفاقات مهمی چون انقلاب مشروطه، قرارداد وثوق الدوله با انگلیس و جمهوری رضاخانی رخ می‌دهد. آشنایی با دیدگاه و اندیشه‌های نویسندگان خارج از کشور و نیز اجتماع و محیط متفاوت زندگی اروپاییان با ایران، توجه روشنفکران و تجددخواهان را به خود جلب می‌کند. در این سال‌ها، میرزادة عشقی به عنوان یک روزنامه نگار و شاعر انقلابی اندیشه‌های خود را در قالب شعر و نوشته بیان می‌کند، او ضمن دفاع از مشروطه‌خواهان، خواستار تغییر در قوانین و حذف سردمداران آن می‌شود؛ با جمهوری رضاخانی مخالفت کرده و از مخالفان اصلی قرارداد وثوق‌الدوله با انگلیس است. عدم آشنایی او با احزاب و جمعیت‌های سیاسی، سبب سطحی‌نگری و انتقاد بی‌نقشه و بدون هدف می‌شود که او را گاه در مقابل عامة مردم و نیز روحانیت قرار می‌دهد. این پژوهش بر پایه مستندات تاریخی و اندیشه‌های روشنفکران و مبارزان ایران به بیان دیدگاه‌های عشقی در مبارزه و شیوه مقاومت او می‌پردازد.
سید محسن مهرابی
DOI : 0
کلمات کلیدی : میرزادة عشقی، مشروطه، مهاجرت، قرارداد 1919، جمهوری، ناسیونالیست
يکي از معجزات علمي و عملي پيامبر اکرم (ص) که به تصريح قرآن در ساية عبوديت آن حضرت رخ داده، معراج ايشان است که در احاديث شيعه و سنّي به صورت متواتر آمده است؛ ليکن دربارة جزئيات آن مانند زمان، مکان، چگونگي و جسماني و روحاني بودن و ساير جزئيات آن، اختلاف نظرهايي وجود دارد که در شعر فارسي نيز انعکاس پيدا کرده است؛ از اين رو، پژوهش حاضر، با هدف مطالعه و سنجش ديدگاه سخنوران در اين زمينه، به روش توصيفي- تحليلي، به بررسي معراج حضرت محمّد(ص) در نعتيات نبوي مثنوي هاي شعر فارسي از سنايي تا شيخ محمود شبستري پرداخته است. يافته ها نشان مي دهد که نظامي و عطار در تمام ابعاد معراج از قبيل کيفيت، مکان، زمان، وسيله، همسفران و رهاوردهاي معراج سخن گفته اند؛ ليکن بقية سخنوران به برخي از اين ابعاد پرداخته اند. توجّه به رهاوردهاي معراج، بيشترين بسامد و فراواني را دارد و تمامي شعراي مورد بحث به آن توجّه کرده اند. عطار در مثنوي هاي خود، هفت رهاورد و نظامي، شش رهاورد براي معراج برشمرده اند.
مریم محمدزاده
DOI : 0
کلمات کلیدی : حضرت محمّد (ص)، شعر فارسي، معراج، نعت
مقاله پیش رو به بررسی و بازبینیِ رکن و زحاف فاعلن در بحور بسیط و منسرح پرداخته است و تلاش دارد با ذکر شاهدمثال از بعضِ قدیم ترین کتاب های تالیف شده در حوزه عروض تا برخی از نوین ترین آنها که به معرفی زحافات و ارکان این اوزان و بحور یعنی منسرح و بسیط پرداخته اند، اثبات کند که در نامگذاری زحاف و رکنِ فاعلن در بحور نامبرده شده، غفلت و خطایی رفته و این عدم توجه و دقت نظر در نامگذاری، از کتب متقدمین به متون متاخرین راه پیدا کرده است. براساس تحقیقات و پژوهشی که در این زمینه صورت گرفته، معین شده است که فاعلن، در بحر منسرح، زحافی از مفعولاتُ می باشد؛ اما آن را در بحر بسیط نمی توان به عنوان زحاف در نظر گرفت؛ بلکه رکن است؛ زیرا دچار کاهش و افزایش نشده است؛ و حتی خود به عنوان رکن اصلی برای نامگذاری یک بحر عروضی متحد الارکان مورد استفاده قرار می گیرد که متدارک نام دارد. بر اساس درک تفاوتی که بین تعریف زحاف و رکن وجود دارد و بیان این تفاوت، و نیز اینکه بحر منسرح در اصل، متشکل از چهاربار ارکان سالم مستفعلن مفعولاتُ بوده، فارغ ازین که در این وزن شعری سروده شده باشد یا خیر و بحر بسیط، تشکیل شده از چهاربار ارکان سالم مستفعلن فاعلن می باشد، نگارنده عقیده دارد که وزن مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن را می بایست بحر بسیط نامید، نه منسرح.
ابوذر مرادی شهدادی - محمدرضا اکرمی
DOI : 0
کلمات کلیدی : عروض، منسرح، بسیط، رکن، زحاف
تکرار یکی از ارکان مهم و اساسی موسیقی شعر و یکی از زیباترین شگردهای ادبا در زینت بخشیدن به کلام است. تکرار در سطوح آوایی، واژگانی و جمله، سبب پدید آمدن اوزان عروضی، تکرار در قافیه و ردیف شعر و آرایه‌های لفظی می‎شود. انواع جناس و از میان آن‌ها جناس‌های اشتقاق و شبه اشتقاق، بخش مهمی از موسیقی تکرار را تشکیل می‌دهند. به جناس‌های اشتقاق و شبه اشتقاق از دیدگاه تکرار آوایی نگریسته می‌شود؛ چرا که دو واژۀ متجانس، آواها و واج‌های مشترکی دارند. نگارنده در این پژوهش با هدف دست‎یافتن به رابطۀ جناس‌های اشتقاق و شبه اشتقاق با تکرار واژگانی، این جناس‌ها را به عنوان نوعی تکرار موسیقی آوایی، با تکرار واژه مقایسه کرده و به این یافته‌ها دست پیدا کرده‌است: وجود هر یک از انواع وندها (تصریفی یا اشتقاقی) در متجانسین تعیین می‎کند که این تکرار از نوع تکرار آوایی جناس اشتقاق و شبه اشتقاق است یا این‌که تنها تکرار واژگانی است و در مقولۀ این جناس‌ها نمی‎گنجد؛ بدین ترتیب که اگر وند به‌ کار رفته در ساختار واژگان، وند اشتقاقی باشد، تکرار از نوع آوایی جناس اشتقاق است و در غیر این صورت، وجود وند تصریفی، تکرار واژگانی را پدید می‎آورد و در مقولۀ جناس اشتقاق نمی‎گنجد؛ اگر چه ممکن است از سایر دیدگاه‌ها، چون جناس مذیل، مطرف، واج‌آرایی و... بدان پرداخت. همچنین کلماتی که از یک ریشه بوده؛ ولی اشتقاق‌زایی در ساختار آن‌ها وجود ندارد، می‌توانند از دیدگاه جناس شبه اشتقاق در زبان فارسی مورد تدقیق و تحلیل قرار گیرند. پرداخت.
سید حسین مصطفوی - اسداله جعفری
DOI : 0
کلمات کلیدی : شعر، تکرار، تکرار آوایی، تکرار واژگانی، جناس اشتقاق
عملكرد ضمیر فاعلی در زبان‌ها متفاوت می‌باشد . یعنی زبان‌های مختلف در برخورد با ضمایر، با توجه به خصوصیات سازه‌های نحویشان ، واکنش‌های مختلف از خود نشان می‌دهند.در برخی از زبان‌ها مانند : زبان فارسی و ترکی ضمیر فاعلی به صورت اختیاری می‌باشد اما در برخی از زبان ها مانند زبان انگلیسی و فرانسه وجود ضمیر فاعلی امری بدیهی می‌باشد و عدم وجود آن باعث نادستوری شدن جمله می‌شود. از این رو پارامتری به نام "پارامتر ضمیر انداز بودن" زبان‌ها را در این مقوله از هم جدا می‌سازد ، به عنوان مثال زبان فارسی را جزء زبان‌های ضمیر‌انداز و زبان انگلیسی را ضمیر‌گذار دسته بندی می‌کند . تحقیق حاضر به بیان نقش فعل در ضمير انداز بودن زبان در برخي از گويش‌هاي ايراني مي‌پردازد. با توجه به مشاهده مثال‌هاي فراوان از زبان‌هاي مختلف ، در‌زبان هاي ضمير انداز فعل از قدرت تصريف بالايي برخوردار بود يعني اينكه با تمام ضماير فاعلي صرف مي‌شد. و چنانچه ضمير فاعلي حذف مي‌شد جمله كاملا دستور به دست مي آمد. ولي در زبان‌هاي ضمير‌گذار فعل قدرت تصريف را نداشت در نتيجه با حذف ضمير فاعلي مخاطب از تشخيص فاعل جمله عاجز مي‌ماند. .با توجه به نتايج به دست آمده مي‌توان به اين نتيجه رسيد كه صرف فعل مي‌تواند به عنوان يك مميزي معتبر جهت تشخيص زبان‌هاي ضمير‌انداز از زبان هاي ضمير‌گذار ايفاي نقش نمايد.
عبداله ميرزائي - محمد رضا اروجي - بهزاد رهبر - حیدر حسنلو
DOI : 0
کلمات کلیدی : اصول و پارامترها، پارامتر ضمیر انداز، حاکمیت و مرجع گزینی، صرف فعل

معرفي نشريه

صاحب امتیاز :دانشگاه آزاد اسلامی واحد فسا
مدیر مسئول :دکتر سید محسن ساجدی راد
سردبیر :دکتر محمد علی آتش سودا
هیئت تحریریه :
دکتر محمد علی آتش سودا
دکتر محمدرضا اکرمی
دکتر سعید قشقایی
دکتر سید محسن ساجدی راد
دکتر سمیرا رستمی
شاپا :2251-8487
شاپا الکترونیکی :

نمایه شده