ارسال مقاله


اندیشمند گرامی، خواهشمند است برای ارسال مقاله راهنمای این صفحه را مطالعه فرمایید:

  1. ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید.
  2. روی گزینه ارسال مقاله کلیک نمایید.
  3. مقاله باید با محورهای موضوعی نشریه مرتبط باشد.
  4. مقاله خود را بر اساس فرمت مقاله تنظیم نمایید.
  5. وضعیت مقاله در هر مرحله از فرایند ارسال و ارزیابی بر اساس جدول ذیل قابل رویت است:

 

شرح

وضعیت

نویسنده مقاله جدید ارسال نموده و در نوبت بررسی کارشناس قرار دارد.

جدید

مقاله ارسالی توسط کارشناس بررسی شده و نیازمند رفع نواقص ساختاری است.

ناقص

نویسنده نواقص ساختاری را رفع نموده و مقاله را مجددا ارسال کرده است.

تکمیل نواقص

مقاله از لحاظ ساختاری کامل است و به سردبیر ارسال می شود.

کامل

مقاله توسط سردبیر بررسی شده و با محورهای موضوعی مجله مرتبط است.

مرتبط

مقاله در مرحله ارزیابی توسط داوران قرار دارد.

داوری

نظرات داوران جمع بندی شده و برای بررسی نهایی به هیات تحریریه ارسال شده است.

هیات تحریریه

نظرات داوران و هیات تحریریه توسط سردبیر جمع بندی شده و به نویسنده ارسال شده است.

اعلام نظرات داوری

مقاله مورد تایید نیست.

مردود شده

نویسنده نظرات داوران را در مقاله اعمال نموده است.

اصلاح شده

مقاله از نظر هیات تحریریه مورد تایید است.

تایید شده

مقاله توسط ویراستار در حال ویرایش است.

ویراستاری

مقاله در مرحله صفحه آرایی قرار دارد.

صفحه آرایی

مقاله مورد تایید بوده و در شماره های آتی به چاپ خواهد رسید.

آماده چاپ

مقاله در این مجله به چاپ رسیده است.

چاپ شده