راهنمای تدوین مقاله


الف) شرایط کلی و اولیه: 

1- نویسندگان برای هزینه داوری مقاله مبلغ یک میلیون و پانصد هزار ریال به کارت شماره 6037691990456139 مربوط به بانک صادرات به نام دانشگاه آزاد اسلامی واحد فسا واریز و تصویر واضحی از فیش واریزی را ضمیمه مستندات مقاله در سایت مجله بارگذاری نموده و همچنین باید با ذکر نام و نام خانوادگی و شماره مقاله به آدرس الکترونیکی iau.fasa@yahoo.com ارسال نمایند. بعد از پذیرش مقاله گواهی پذیرش به شرطی ارسال می شود که مبلغ سه میلیون و پانصد هزار ریال برای چاپ به همین شماره شبا یا شماره حساب واریز و فیش واریزی به آدرس الکترونیکی مذکور با ذکر نام و نام خانوادگی و شماره مقاله ارسال شده باشد.

2- مقاله باید تحت برنامه Word 2013 به بعد با قلم نازنین فونت 13 به نشاني الكترونيكي مجله فرستاده شود.

3- مقالات مستخرج از پایان نامه باید تأیید استاد راهنما را هم ‌راه داشته باشد و نام وی نیز در مقاله ذکر شود.
4- نویسنده باید تعهد نماید که مقاله را هم‌زمان برای هیچ مجله‌ی دیگری ارسال نکرده و تا زمانی که پذیرش آن در مجله ی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد فسا مشخص نشده است، آن را برای مجلات دیگر ارسال نکند.
5- مقاله نباید قبلاً در هیچ نشریه‌ای چاپ شده باشد.
6- نویسنده باید نشانی، شماره تماس و آدرس پست الکترونیکی خود را به صورت جداگانه در برگ ضمیمه ارسال نماید.
7- مقاله باید نتیجه ی کاوش‌ها و پژوهش‌های علمی نویسنده یا نویسندگان باشد.
8- مقاله دارای اصالت و ایده ی تازه باشد.
9- در مقاله باید روش تحقیق علمی رعایت شود و از منابع معتبر و اصیل استفاده گردد.
10- مقالات باید از نوع تحلیلی و نقد علمی باشد، بنابراین مقولاتی مانند ترجمه و گردآوری در حوزه‌ی کار این مجله قرار نمی‌گیرد.
توضیح: مقاله پس از دریافت، ابتدا در هیأت تحریریه بررسی و در صورت داشتن شرایط لازم، برای داوری ارسال می‌گردد. پس از وصول دیدگاه‌های داوران، نتایج آن در هیأت تحریریه مطرح می‌شود و در صورت کسب امتیازات کافی، پذیرش چاپ می‌گیرد.

 

ب) شرایط نگارش:
1- ترتیب تنظیم مقاله:
1-1- عنوان که باید کوتاه و گویای محتوای مقاله باشد و با خط درشت و سیاه در وسط صفحه نوشته شود.
1-2- نام مؤلف یا مؤلفان هم‌راه با درجه ی علمی.
1-3- چکیده ی فارسی که دربردارنده ی مضامین اصلی مقاله است (حداکثر 150 کلمه).
1-4- کلید واژه ی فارسی از 4 تا 8 کلمه.
1-5- مقدمه که شامل طرح موضوع و پیشینه ی تحقیق است و خواننده را برای ورود به بحث اصلی آماده می‌سازد.
1-6- متن اصلی شامل بحث و بررسی. 
1-7- نتیجه گیری.
1-8- پانوشت (در صورت لزوم و بنابر مقتضای متن).
1-9- منابع.
1-10- چکیده ی انگلیسی که ترجمه ی چکیده ی فارسی است و در صفحه ای جداگانه نوشته و به ترتیب شامل عنوان مقاله، نام و نام خانوادگی نویسنده، مرتبه ی علمی وی، متن چکیده و کلید واژه های متن می‌شود.
2- ارجاع نویسی:
2-1- ارجاعات درون متن: پس از متن ارجاعی و داخل پرانتز موارد زیر ذکر می‌شود: نام خانوادگی نویسنده، صفحه و سال. مانند: (زرین‌کوب،26:1370). در مورد منابع اینترنتی ذکر نام خانوادگی و تاریخ به روز شدن مقاله کافی است. مانند: (موحد، 18/2/1389)
2-2- ارجاعات منابع:
الف: ارجاع به کتاب: نام خانوادگی، نام نویسنده. سال انتشار (داخل پرانتز). نام کتاب (با حروف پررنگ)، نام مترجم یا مصحح، نوبت چاپ، شهر محل نشر: ناشر.
ب: ارجاع به مجله: نام خانوادگی، نام نویسنده. سال انتشار (داخل پرانتز). عنوان مقاله (داخل گیومه)، نام نشریه (با حروف پررنگ)، دوره / سال، جلد، شماره‌ی صفحات (از ص تا ص).
ج: ارجاع به مجموعه مقالات: نام خانوادگی، نام نویسنده. سال انتشار (داخل پرانتز). عنوان مقاله (داخل گیومه)، نام مجموعه مقالات (با حروف پررنگ)، نام و نام خانوادگی گردآورنده، شهر محل نشر: ناشر، شماره ی صفحات (از ص تا ص).
د: ارجاع به سایت‌های اینترنتی: نام خانوادگی، نام نویسنده. آخرین تاریخ به روز شدن (داخل پرانتز). عنوان موضوع (داخل گیومه)، ذکر واژه ی «منبع»، نشانه ی دونقطه، نشانی پایگاه اینترنتی با حروف لاتین از سمت چپ. مانند:
موحد، ضیاء. (18/2/89). «از روی تئوری نمی‌توان شعر گفت»، منبع: http//www.fararu.com
ه: در مورد منابع انگلیسی به همان ترتیب منابع فارسی و از چپ به راست با حروف لاتین عمل می‌شود.
3- مقاله باید حداکثر در بیست صفحه تنظیم شود و هر صفحه حداکثر دربردارنده ی بیست و سه سطر باشد.
4- اسامی خاص و اصطلاحات لاتین بلافاصله پس از فارسی آن داخل پرانتز و در متن مقاله آورده شود.
5- در نگارش مقاله اصل جدانویسی و در مورد واژگان با ساخت واحد استفاده از نیم فاصله رعایت شود، مانند: آنچه ← آن‌چه،
همراه ← هم‌راه، بهتر ← به‌تر، می خواهم ← می‌خواهم.