آخرین شماره


شماره 2 سال 11
پاییز 1399
دانلود فایل

1 - بررسی اشعار عاشقانه فروغ فرخزاد بر اساس نظریه ی عشق رابرت جی استرنبرگ ( DOI : 0)
( فاطمه بهار چتنی - کورس کریم پسندی )
2 - بررسی و تحلیل ظرفیّت های دراماتیک در داستان نبرد یازده رخ شاهنامه فردوسی ( DOI : 0)
( محمّدرضا جمالی - عباس خیرآبادی - حمیدرضا سلیمانیان - محمود فیروزی مقدم )
3 - مقایسه‌ی مضامین پایداری در اشعار کودک و نوجوان سلمان هراتی و قیصرامین‌پور ( DOI : 0)
( محمود صادق زاده - طاهره تقوی شوازی )
4 - بررسی افکار و اندیشه های میرزاده عشقی براساس وقایع روزگار او ( DOI : 0)
( سید محسن مهرابی )
5 - بررسي تطبيقي معراج نبوي در مثنوي هاي شعر فارسي تا قرن هشتم هجري ( DOI : 0)
( مریم محمدزاده )
6 - بازبینی رکن و زحاف فاعلن در بحور منسرح و بسیط ( DOI : 0)
( ابوذر مرادی شهدادی - محمدرضا اکرمی )
7 - بررسی موسیقی تکرار آوایی در جناس اشتقاق و شبه اشتقاق و رابطه ی آن‌‌ها با تکرار واژگانی ( DOI : 0)
( سید حسین مصطفوی - اسداله جعفری )
8 - بررسی رابطه‌ی خصوصيات نحوي فعل و پارامتر ضمیر انداز بودن زبان در برخي از گويش هاي ايراني براساس رويكرد حاكميت و مرجع گزيني ( DOI : 0)
( عبداله ميرزائي - محمد رضا اروجي - بهزاد رهبر - حیدر حسنلو )