آخرین شماره


شماره 4 سال 12
زمستان 1400
دانلود فایل

1 - پاسداشت مفاهیم عام انسانی و گونه های آن در شاهنامة فردوسی ( DOI : 0)
( فرزاد دولتخواه - رامین صادقی نژاد - رسول عبادی )
2 - نقش عارضه های جسمانی در توصیف چهره و اندام شخصیّت در داستان تنگسیر چوبک ( DOI : 0)
( معصومه محمودی - مریم محمدزاده - رامین صادقی نژاد )
3 - تحلیل عاطفه در داستان «شوهر عزیز من» فریبا کلهر ( DOI : 0)
( معصومه ابراهیمی هژیر - مرتضی رزاق پور -نویسنده مسئول - رضا صادقی شهپر )
4 - تحلیل فرهنگی «منشِ جهان» و «تهرانِ مخوف» نگرش به نظریات پسااستعماری ادوارد سعید ( DOI : 0)
( محمد هادی جهاندیده - مصطفی گرجی )
5 - بازتاب نظریه ی رفتار اجتماعی«پیتر بلاو» در سروده های مهدی اخوان ثالث ( DOI : 0)
( ستاره نژادپرور - حسین پارسایی - مهرعلی یزدانپناه )
6 - آشنایی‎زدایی در ساختار منظومه ی وامق و عذرای عصر صفوی با رویکرد فرمالیسم ( DOI : 0)
( شهربانو بابایی - ناهید اکبری - رضا فرصتی جویباری )
7 - مصداق های نوشتار و تثبیت گفتمان پل ریکور در مثنوی معنوی ( DOI : 0)
( زهرا صابری نیا - نرگس محمدی بدر - فاطمه کوپا - فرهاد درودگریان )
8 - خاستگاه اندیشه ی شاعران بختیاری در «نوروز و نوگل» آرمان راکیان ( DOI : 0)
( الله کرم عباسی - محبوبه خراسانی )