آخرین شماره


شماره 4 سال 14
زمستان 1402
دانلود فایل

1 - بررسی اصول راهبردی مدیریت در فنون جنگ آوری و رزم آوری در آثار ادبی تاریخی دوره هجوم مغولان به ایران بر اساس کتاب تاریخ جهانگشا ( DOI : 0)
( محمد انصاری فر - حمیدرضا سلیمانیان - مهیار علوی مقدم )
2 - بررسی و تحلیل کتاب فارسی پایۀ هشتم بر اساس مبانی برنامه‎ی درسی زائد و پوچ ( DOI : 0)
( زهرا تازیکی - محمود فیروزی مقدم - عباس خیر آبادی - حسین مومنی مهمویی )
3 - مقوله ی زیبایی در اندیشه ی مولوی با رویکرد به آراء افلاطون ( DOI : 0)
( معصومه شکوری - کورس کریم پسندی - نعیمه کیا لاشکی - مریم شادمحمدی )
4 - بررسی تطبیقی صوفی مکتب حافظ، و سگ نفس در ملکان عذاب اثر ابوتراب خسروی ( DOI : 0)
( پوران علی زاده )
5 - نقد و بررسی راه های دست یابی به اغراض ثانوی کلام (مطالعه موردی: تشبیه تمثیلی آیات قرآنی) با شاهد مثالی از شعر حافظ ( DOI : 0)
( لیلا علیمرادی - صفدر شاکر - ابراهیم زارعی فر )
6 - بنیادهای اساطیری جانوران در تفاسیر فارسی ( DOI : 0)
( زهرا موسوی کاهانی - دکتر محمد فاضلی - محمود مهدوی دامغانی )
7 - بررسی متنی تحلیل سوره قیامت بر اساس فرانقش بینافردی نظریه ی نقش گرای نظام مند هلیدی ( DOI : 0)
( یوسف نظری - آمنه زارع - اسماعیل جدیدی )
8 - کاربست نظریه‌ی مثبت‌اندیشی سلیگمن در داستان خسرو و شیرین نظامی ( DOI : 0)
( سمانه نیرومند - نعیمه کیا لاشکی - وجیهه ترکمانی باراندوزی - مریم شادمحمدی )