آخرین شماره


شماره 2 سال 14
تابستان 1402
دانلود فایل

1 - مؤلفه های ذهن آگاهی در اشعار سهراب سپهری ( DOI : 0)
( فرناز ثامنی کیوانی - وجیهه ترکمانی باراندوز - احمد کریمی - فهیمه مشایخ )
2 - وجه غالب فرمالیسم در قصاید ملک الشعرای بهار ( DOI : 0)
( اصغر خلیلی - آرش مشفقی - عزیز حجاجی )
3 - بازتاب نمادین داستان یوسف (ع) در غزلیات شمس ( DOI : 0)
( مریم رئیسی باغ شهبازی - عطا محمد رادمنش - قربانعلی ابراهیمی )
4 - نماد پردازی«آب» در آثار عطار نیشابوری ( DOI : 0)
( لیلا روحانی سروستانی - محمدعلی آتش سودا - سمیرا رستمی )
5 - تأمّلی بر باورهای عامیانه در دیوان خواجه عصمت بُخارایی ( DOI : 0)
( علی کابیلی - مریم محمدزاده - رضا آقایاری زاهد )
6 - تطبیق نظریه‌ی کمال و فردیّت در غزلیات شمس و آراء یونگ ( DOI : 0)
( کاملیا محمد بیگی - امیرحسین ماحوزی - شهین اوجاق علیزاده )
7 - منشآت معتمدالدوله، مقامه‌ای در دوره‌ی قاجاریه (بررسی و تحلیل ویژگی‌های مقامه در منشآت معتمدالدوله) ( DOI : 0)
( سید محسن مهرابی )
8 - خلاقیت ادبی در کاربرد عناصر و نشانه‌های طبیعت در شعر سپهری با تکیه بر رویکرد سوسور و پیرس ( DOI : 0)
( الخاص ویسی - رؤیا پروین )