آخرین شماره


شماره 1 سال 14
بهار 1402
دانلود فایل

1 - تحلیل و بررسی اصالت روایات اساطیری مربوط به بهمن در بهمن نامه و انطباق آن‌ها با روایت شاهنامۀ فردوسی و سایر متون منظوم حماسی ( DOI : 0)
( مریم آیین - حمید طبسی - نعمت اصفهانی عمران )
2 - تحلیل سبک جامعه‌شناختی اشعار حمید مصدق بر اساس مبنای نقد تکوینی ( DOI : 0)
( علیرضا تایوغ - نجیبه هنرور - فرهاد فلاحت خواه )
3 - شوریده به روایت شعر بررسی ساختار زبانی و هنری در شعر شوریده شیرازی ( DOI : 0)
( مرتضی جعفری )
4 - نگاهی به پيشه های منسوخ در بوستان سعدی ( DOI : 0)
( میثم زارعی - مسعود پاکدل )
5 - تحلیل و بررسی روایت شناختیِ رمان نیمه غایب براساس نظریه روایت شناسانه ی ژراژ ژنت ( DOI : 0)
( عاطفه عسلی - حسام ضیایی - حسین پارسائی )
6 - کارکرد ضمیرهای شناور در شعر حافظ (با نگاهی به آراء عبدالقاهر جرجانی) ( DOI : 0)
( مریم فیاضی - فرهاد طهماسبی - بابک فرزانه )
7 - تحلیل فرایندها در گفتمان ایدئولوژیک فتوت‌نامۀ نجم‌الدین زرکوب (دیدگاه نقش‌گرا) ( DOI : 0)
( داود قنبری - نرگس اسکویی - عزیز حجاجی کهجوق )
8 - نگاهی به مؤلفه ‌های ریاضت در سلوک عرفانی ابوسعید ابوالخیر و ابوالقاسم قشیری (با تکیه ‌بر اسرار التوحید، رساله قشیریه و ترتیب السلوک) ( DOI : 0)
( کیهان کهندل - سمیرا رستمی - سید محسن ساجدی راد )