مقاله


کد مقاله : 13991022251680

عنوان مقاله : بازخوانی برخی ابهامات تاریخ بیهقی

نشریه شماره : 22 فصل بهار - تابستان 1399

مشاهده شده : 520

فایل های مقاله : 1/79 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 محمدعلی آتش سودا m.atashsowda@gmail.com دانشیار دکترا

چکیده مقاله

مقاله‌ی حاضر به بررسی چند ابهام یا اشکال در قرائت تاریخ بیهقی اختصاص دارد. بیشتر نمونه‌های مورد بحث از زمره‌ی دشواری‌هایی هستند که مصححان و شارحان این کتاب بدان اشاره و برای رفع دشواری در قرائت متن، پیشنهادی ارائه کرده‌اند. مهمترین چاپ‌هایی که در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته‌ است عبارت است از: تاریخ بیهقی به تصحیح علی‌اکبر فیاض، تاریخ بیهقی به کوشش خلیل خطیب رهبر، تاریخ بیهقی (تاریخ مسعودی) به کوشش سعید نفیسی، تاریخ بیهقی به کوشش منوچهر دانش‌پژوه و تاریخ بیهقی (دیبای دیداری) به کوشش محمدجعفر یاحقی و مهدی سیدی. با توجه به اهمیت تصحیح مرحوم علی‌اکبر فیاض، در ذکر هر مورد ابتدا متن کتاب از نسخه‌ی مصحح ایشان آورده می‌شود و سپس توضیح وی و سایر شارحان تاریخ بیهقی (در صورتی که در مورد دشواری مذکور توضیحی داده باشند) بیان می‌گردد و سرانجام نیز نگارنده دیدگاه خود را ذکر می‌کند.