مقاله


کد مقاله : 14000824275007

عنوان مقاله : نقد  جامعه شناسانه ی سرمایه های مرد ان بر اساس نظریه انواع سرمایه ی پیر بورد یو د ر رمان «سووشون»

نشریه شماره : 26 فصل تابستان 1400

مشاهده شده : 338

فایل های مقاله : 3/67 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 محمود ذباح zabahmahmod3355@yahoo.com دانشجو دانشجوی دکترا
2 محمود فیروزی مقدم firouzimoghaddam@gmail.com استادیار دکترا
3 مهیار علوی مقد م m.alavi.m@hsu.ac.ir دانشیار دکترا

چکیده مقاله

اد بیات د ر هر زمانه ای منعکس کنند ه ی اوضاع و شرایط اجتماعی و ابعاد  مختلف فرهنگ جامعه ی د وره ی خود  است چرا که نویسند ه ی متعهد  تحت تأثیر واقعیات جامعه اثر خود  را خلق می کند . وظیفه نویسند ه ی متعهد  این است که با د قت و بینشی عمیق تمام وقت مثبت و منفی موجود  د ر جامعه را د ر قالب اثر خود  به تصویر بکشد  و آن را به خوانند گان این اثر ارائه نماید . مقاله پیش رو با این اعتقاد  و با هد ف نقد  جامعه‌شناسانه‌ی رمان سوشون با استفاد ه از نظریه‌ی جامعه‌شناسی سرمایه‌ی پیر بورد یو نوشته شد ه است. باید  گفت اد بیات فارسی د ر کنار کارکرد های متفاوت و متعد د ی که د ارد  می‌تواند  بستری برای کمک به جامعه‌شناسی د ر تحلیل روابط پیچید ه‌ی جامعه‌ی انسانی باشد . د ر این میان کمک از نظریه‌های مختلف علم جامعه‌شناسی د ر تحلیل متون اد بی، زمینه‌ای را فراهم می‌سازد  که بتوان به کمک آن د رک جد ید  و متفاوتی از متون اد بی به د ست آورد . قالب رمان به د لیل ماهیت اجتماعی آن می‌تواند  کارکرد  بیشتری د ر این حوزه د اشته باشد . بر همین اساس ما د ر این مقاله د ر پی آن بود ه‌ایم که با استفاد ه از یکی از نظریات مهم جامعه‌شناسی یعنی نظریه سرمایه پیر بورد یو به تحلیل سرمایه‌های مرد ان د ر یکی از مهم‌ترین رمان‌های فارسی معاصر یعنی سووشون سیمین د انشور بپرد ازیم. تاثیر انواع سرمایه مرد ان د راین رمان بر کنش‌های آنان و تغییرات سرمایه‌ای آن‌ها بر مبنای نظریه‌ی سرمایه پیر بورد یو از موضوعات مورد  توجه د ر این مقاله بود ه است.