مقاله


کد مقاله : 14000824275008

عنوان مقاله : سبک‌شناسی و ویژگی های اد  بی «صفاءالقلوب»

نشریه شماره : 26 فصل تابستان 1400

مشاهده شده : 305

فایل های مقاله : 1/59 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 صدیقه درستی sedighe.dorosti@gmail.com دانش آموخته دکترا
2 مجتبی صفرعلیزاد  ه mojtaba.safaralizadeh@iaukho.ac.ir استادیار دکترا
3 شهریار حسن‌زاد  ه sha_hasanzadeh@yahoo.com استادیار دکترا

چکیده مقاله

میرزا عبد الرّحیم شروانی متخلّص به حزین، از شاعران توانمند  اواخر سلطنت زند یه و قاجاریه، و از خانواد ة وصال شیرازی است. وی د ر افکار و سبک اشعارش تحت تأثیر شیخ بهاءالد ّین محمّد  عاملی مشهور به شیخ بهائی بود ه است و خود  شاعر وجه تسمیة این اثر را از نان و حلوای شیخ بهائی و به اقتفا از آن معرّفی می‌کند . مثنوی صفاءالقلوب حاوی مطالبی د ر مذمّت جهان ناپاید ار و صفات ناپسند ید ة بشری، عشق زمینی و عشق آسمانی و مطالب تربیتی و ارشاد ی و اخلاقی است. این نسخه خطّی منحصر به فرد  است و به خطّ نستعلیق، به شمارة 3006 د ر کتابخانة ملّی تبریز ثبت شد ه است. این نسخه شامل سی مثنوی د ر بحر رمل، به همراه یازد ه حکایت آموزند ه و د و قطعه اد بی د ر بحر عروضی رمل مثمّن محذوف و بحر هزج مسد ّس محذوف است. این مقاله بر آن است تا ضمن معرّفی عبد الرّحیم شروانی، سبک نگارشی اثر و رسم‌الخطّ و همچنین محتوا و ساختار اشعار آن را از زاویة زبانی و اد بی و فکری مورد  تحلیل و بررسی قرار د هد .