مقاله


کد مقاله : 14000824275009

عنوان مقاله : شطح و شطحيات معروف عرفا از د يد گاه آذري طوسي د ر «جواهرالاسرار»

نشریه شماره : 26 فصل تابستان 1400

مشاهده شده : 444

فایل های مقاله : 1/59 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 اسماعيل زارعمند zaremand.e@gmail.com دانشجو دانشجوی دکترا
2 علی رمضانی a-ramazani@iau-ahar.ac.ir استادیار دکترا
3 رسول عبادی r.ebadi@iau-ahar.ac.ir استادیار دکترا

چکیده مقاله

نورالد ين (يا فخرالد ين) حمزه پسر علي‌ملک اسفرايني آذري طوسي معروف به شيخ آذري از جمله نويسند گان مشهور عصر خويش است که نقش تأثيرگذاري د ر د وره هاي بعد  از خود  د اشته است. او با آثار ناب خود  توانسته د ر د ل و جان اهل فن و خوانند گان ماند گار شود . جواهرالاسرار يکي از مهمترين اثر شيخ آذري، از جمله کتب چند  د انشي قرن نهم مي باشد  که د ر چهار باب نگاشته شد ه و د ر آن به موضوعات مختلفي از قبيل، حروف مقطّعات، اسرار احاد يث، اسرار کلام مشايخ و شطحيات و شرح اشعار شعرا پرد اخته است. د ر اين مقاله به نظرات و د يد گاه شيخ آذري د ر مورد  شطح و شطحيات معروف عرفا توجه شد ه است. شطح د ر يک ساختار منظم زباني عرضه مي شود  به همين د ليل ارزش والايي مي يابد . چون د ر شطح امري متناقض با ظاهر شرع بيان مي شود ، بيشتر مورد  توجه و گويند گان آن بيشتر مورد  انتقاد  قرار گرفته اند . د ر اين پژوهش بعد  از مقد مه، به بيان شرح حال، معرفي کتاب جواهرالاسرار، تفسير و تحليل شطح و شطحيات معروف عرفا که د ر کتاب جواهرالاسرار از باب سوم که هنوز تصحيح نشد ه است، پرد اخته شد ه و ابهام زد ايي از سخنان شطح مورد  بررسي قرار گرفته تا ابهامي براي مخاطبان اين گونه سخن باقي نماند .