مقاله


کد مقاله : 14000824275013

عنوان مقاله : بررسی شعر خاقانی در «لغت نامه دهخدا»

نشریه شماره : 26 فصل تابستان 1400

مشاهده شده : 305

فایل های مقاله : 3/67 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 رامین صادقی نژاد rsns1970@gmail.com استادیار دکترا

چکیده مقاله

لغت نامه د هخد ا که با زحمت بسیار و تلاش خستگی ناپذیر و اهتمام شبانه روزی چند ین سالۀ بزرگ مرد انی چون علی اکبر د هخد ا و د یگران تد وین شد ه است؛ بد ون ترد ید  یکی از با‌ارزش ترین منابع د ر عرصۀ تحقیق و پژوهش می باشد . به د لیل حجم زیاد  و گسترد گی بسیار بالای کار، شاهد  راه یافتن تعد اد ی اشتباه، اغلاط مطبعی، ایراد ها، خطاها، کاستی ها د ر این اثر سُترگ می باشیم. سئوال اساسی این نوشته آن است که آیا د ر چاپ اخیر لغت نامه (1377)، این کاستی ها برطرف شد ه است؟ برای پاسخ به این سؤال، به صورت مورد ی، ابیات خاقانی را مورد  بررسی قرار د اد ه ایم. نتایج این بررسی که به صورت کتاب خانه ای و به شیوۀ توصیفی- تحلیلی انجام یافته است؛ نشان می د هد  علی رغم تلاش ویراستاران محترم لغت نامه د هخد ا د ر چاپ اخیر، متأسفانه هنوز ایراد های زیاد ی از جمله ضبط صورت ناد رست ابیات و استفاد ۀ نابجا و ناد رست از ابیات شاهد  ذیل مد اخل یا عد م ارتباط شواهد  شعری با مد اخل، تحریف ابیات، رد یف ها و قوافی شناخته شد ۀ خاقانی، انتساب ابیات د یگران به خاقانی و برعکس و... باقی است و هنوز مُرتفع نشد ه است.