مقاله


کد مقاله : 14000824275014

عنوان مقاله : بررسی تطبیقی دو افسانه‌ی «خانم ماه پیشونی» از روایت محله‌ی سعدی شیراز و «سیندرلا» از شارل پرو

نشریه شماره : 26 فصل تابستان 1400

مشاهده شده : 327

فایل های مقاله : 3/67 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 فرزانه فهندژ سعدی ffahandej@yahoo.com دانشجو دانشجوی دکترا
2 مریم زیبایی نژاد zibaeenejad.m@gmail.com استادیار دکترا
3 مریم کهنسال mkohansaal@gmail.com استادیار دکترا

چکیده مقاله

د ر این مقاله که به طریق مید انی کتابخانه ای گرد آوری شد ه، نگارند گان بر آنند  که د و د استان خانم ماه پیشونی از د استانهای کهن بومی محلی نقل شد ه از مرد م محله‌ی سعد ی شیراز با د استان اروپایی سیند رلا از شارل پرو را مورد  بررسی قرار د هند  و تفاوت‌ها و شباهت‌های آن د و را بیان کنند  و با بررسی نمود های فرهنگیِ و اسطوره‌ای هر کد ام، تفاوت‌ها و مشترکات فرهنگِ ایرانی و اروپایی و روابطِ بین فرهنگ‌ها را مشخص نمایند . هد ف کلی این پزوهش آن است که مشخص شود  که د استان‌های نقل شد ه د ر مناطق مختلف د نیا چقد ر از نظر د رو‌نمایه یا سایر عناصر د استانی به هم شبیه هستند . نتیجه‌ای که از این مقایسه به د ست می‌آید  آن است که با وجود  شباهت‌هایی که بین این د و د استان از نظر موضوع و د رونمایه وجود  د ارد ، اما تفاوت‌های ملیتی، فرهنگی و مذهبی باعث شد ه که شخصیت‌ها و یا بعضی از رفتارهای د رون قصه متفاوت گرد د  و یا تفاوت زمانی و مکانی بر بعضی از د رونمایه‌های د استان سیند رلا اثر بگذارد . است.