مقاله


کد مقاله : 14001027275216

عنوان مقاله : تأثیر زیست بوم‌های زمانی در اشعار اخوان ثالث و شفیعی کدکنی از منظر نقد ‌بوم‌گرا

نشریه شماره : 27 فصل پاییز 1400

مشاهده شده : 283

فایل های مقاله : 7/57 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 نرگس ادیب راد n.adibrad1339@gmail.com دانش آموخته دکترا

چکیده مقاله

بررسی مسائل محیط زیست و طبیعت در ادبیات یکی از ضرورت‌های پژوهش‌های بینا رشته‌ای درعصر حاضر است. این مقاله در پاسخ به این سوال که "پیوند ادبیات با محیط زیست چگونه می‌تواند نقش مهمی در انتقال اندیشه های زیست محیطی درشعر معاصر ایفا کند؟"؛ به بررسی درون مایه و مضمون اصلی اشعار اخوان ثالث و شفیعی کدکنی از منظر نقد بوم گرا پرداخته، تفاوت ها واشتراکات آن ها را درراستای ادبیات و محیط زیست بیان می کند. در این پژوهش که از نظرهدف، کاربردی، از نظر نحوه ی گردآوری، توصیفی-تحلیلی از نوع اسنادی بوده، نتایج ذیل به دست آمده است: شباهت اندیشه ی زیست بوم وطبیعت محور از منظر نقد بوم گرا میان آثارشاعران، ناشی از روحیات و سرشت مشترک انسانی و نیز معلول شباهت برخی عوامل تأثیرگذار محیطی مانند 1- شرایط نابسامان سیاسی و اجتماعی جامعه 2- تأثیر محیط زندگی، دوران کودکی وجوانی آنها است. نتایج به دست آمده درشعر شاعران، لزوم توجه به طبیعت و زیست بوم و آگاهی بخشی برای حفاظت از آن، علاوه بر بستر سازی برای بیان مقاصد سیاسی، سبب شده از شعر به عنوان رسانه ای زیست محیطی فرهنگی استفاده شود.