مقاله


کد مقاله : 14001028275218

عنوان مقاله : روان شناسی عنصر رنگ در آثار داستانی فرشته ساری

نشریه شماره : 27 فصل پاییز 1400

مشاهده شده : 286

فایل های مقاله : 7/57 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 فریده فتحی sheikhesanan@yahoo.com دانشجو دکترا
2 حسین خسروی h-khosravi2327@iau-shahrekord.ac.ir دانشیار دکترا
3 محمد حکیم آذر m-_hakimazar@iau-shahrekord.ac.ir دانشیار دکترا

چکیده مقاله

رنگ پدیده‌ای است که با آفرینش انسان‌‌ها آغاز شده است. تصّور دنیای بدون رنگ برای بشر عجیب به‌نظر می‌رسد. روان شناسان بر این باورند که از روی انتخاب و بسامد رنگ می‌توان گرایش‌های فکری، عاطفی، اجتماعی، سیاسی ... صاحب‌اثر را دریافت کرد. از طریق بسامد رنگ ها در آثار ادبی می توان تا حدودی به شخصیت درونی، احساسات، روحیّات، و به نوعی جهان‌بینی شاعران یا نویسندگان پی‌برد. «فرشته ساری» از جمله کسانی است که به‌وفور، از عنصر رنگ در آثار داستانی خود بهره برده تا جایی که رمان هایش جشنواره ای از رنگ های مختلف است. این پژوهش بسامد رنگ‌ها را در شش رمان این نویسنده معاصر که تاکنون انجام نشده است را با روش کتابخانه‌ای توصیف و تحلیل کرده است. ابتدا فراوانی رنگ‌ها با ماجرا‌ها، عملکرد روانی شخصیّتها و محتوای هر رمان مقابله شده و پس از آن بالاترین بسامد رنگ در کل رمان‌ها استخراج و با گرایش‌ها، اندیشه‌ها و جهان‌بینی حاکم بر داستان‌ها مقایسه و تبیین شده است. نتایج نشان داد که استفاده از رنگ های خاصّ، با محتوای هر رمان هماهنگی روانی نزدیک دارد. در کل داستان ها نیز بالاترین بسامد رنگ سیاه است که با سرنوشت زنان در جوامع مردسالار و نمایش مشکلات، افسردگی، غم و اندوه آنان در این دوران‌ها هم خوانی کم‌و‌بیش روان‌شناسانه دارد.