مقاله


کد مقاله : 14010521285422

عنوان مقاله : بررسی و تحلیل نمادهای هیچ انگاری و دهری منشی در آثار نصرت رحمانی

نشریه شماره : 29 فصل بهار 1401

مشاهده شده : 783

فایل های مقاله : 6/15 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 عبدالکریم کریمی mohamad13971104@gmail.com دانش آموخته دکترا
2 فرزانه سرخی sorkhifarzane@gmail.com استادیار دکترا
3 فریدون طهماسبی drftahmasibi@yahoo.com استادیار دکترا
4 بهزاد خواجات khajat.behzad@gmail.com استادیار دکترا

چکیده مقاله

از میان مهمترین جریانهای مسلط بر اندیشه شاعران معاصر به ویژه شاعران دهه سی شمسی و از جمله آنان نصرت رحمانی پوچ‌گرایی و هیچ انگاری (نیهلیسم) است که با مجموعه مفاهیم و نمادهای بسیاری از جمله مرگ، گذر زمان، یاس و نامیدی، بدبینی و... عجین شده است .از عوامل موثر در ایجاد این مفاهیم بی‌معنا یافتن زندگی و پوچ شمردن آن است که ریشه در عواملی مختلف، از جمله شکست‌های سیاسی و اجتماعی ،احساس دلزدگی نسبت به زندگی، ناکامی‌های زندگی و... دارد. حال اگر این عوامل را در کنار هم قرار دهیم متوجه تاثیرآنها در روحیه و اندیشه‌ای لطیف و شکننده بسیاری از هنرمندان خواهیم شد. مضامین دهری منشی در اشعار شاعر به ویژه در دوره اول شاعری در دهه سی، فراوانی سبکی دارد، لذت جویی با عشق‌های جسمانی، افیون، پوچی زندگی و مرگ اندیشی برجسته ترین مؤلفه های دهری منشی در شعر او می باشد. در این جستار به بررسی و تحلیل آثار نصرت رحمانی با نگاهی به تاثیر مفاهیم ونمادهای هیچ انگاری و دهری منشی (نیهیلیسم) در اندیشه ادبی او خواهیم پرداخت. روش مطالعه و بررسی منابع، کتابخانه ای می باشد. نگارش مقاله توصیفی تحلیلی با انتخاب نمونه های شعری شاعر است. جامعه آماری تحقیق اشعار نصرت رحمانی است.