مقاله


کد مقاله : 14010521285424

عنوان مقاله : عناصر برجسته زبانی اشعار محمد بیابانی

نشریه شماره : 29 فصل بهار 1401

مشاهده شده : 843

فایل های مقاله : 6/15 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 محمد مرادی moradi1446@yahoo.com دانشجو دانشجوی دکترا
2 پوران یوسفی پور pooran.yusefipoor@yahoo.com استادیار دکترا
3 فاطمه غفوری مهدی آباد Fatemeghafuri4643@yahoo.com استادیار دکترا

چکیده مقاله

عناصر   برجستۀ زبانی شعر شاعران بازتاب گریز از هنجارهای زبان معیار است. گریزی هوشمندانه و هنرمندانه برای آفرینش شعر و تمایز از زبان معمول و مرسوم جامعه که منجر به ظهور سبک و تمایز سبکی از شاعران دیگر می گردد. محمد بیابانی از شاعران نامی معاصر و زادۀ جنوب ایران است. از مجموع آثار او، پنج مجموعۀ شعر چاپ شده است که به «حماسه های سوگوار» معروف است. نظر به اهمیت شاعر و آثار ارزشمند وی و فقدان پژوهشی در مورد آن ها، این پژوهش به روش تحلیلی توصیفی و با ابزار کتابخانه ای به دنبال دستیابی به پاسخ این پرسش ها است که آیا بیابانی شاعری هنجارگریز است؟ علت هنجارگریزی او چیست؟ برجسته ترین عناصر زبانی اشعار وی کدام است؟ به نظر می رسد وی شاعری هنجارگریز است که آگاهانه و برای آشنایی زدایی و تشخّص بخشیدن به اشعار خود به این روش ها روی آورده و به این مهم نیز دست یافته است. برجسته ترین عنصر زبانی سروده های وی، باستان گرایی یا آرکائیسم است. انواع هنجارگریزی واژگانی، گویشی، سبکی، آوایی، نوشتاری، نحوی و انواع آرکائسم واژگانی و نحوی در شعر وی نمود قابل توجهی دارد.