مقاله


کد مقاله : 14010521285425

عنوان مقاله : ترکیب‌سازی‌های واژگانی در تحفۀ فتحیه اثر ابوالفضل علّامی

نشریه شماره : 29 فصل بهار 1401

مشاهده شده : 831

فایل های مقاله : 6/15 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 آذر موسوی قوام آباد azarmu51@chmail.ir دانشجو دانشجوی دکترا
2 محمد رضا معصومی masomi2525@gmail.com - دکترا
3 جلیل نظری jnazari1334@yahoo.com دانشیار دکترا

چکیده مقاله

واژگان، در هر زبانی به مثابۀ مصالح اولیه برای ساختمان آن زبان به شمار می آیند. به هر اندازه که در ساخت ترکیبات و واژگان هر زبان غنای بیشتری وجود داشته باشد به همان اندازه در زایایی و پویایی آن زبان تأثیر مثبت ایجاد می شود. ابوالفضل علّامی، ادیب، تاریخ‌نگار و منشی اکبر یکم، بزرگ‌ترین پادشاه گورکانی هند بود که آثاری در موضوعات مختلف از وی برجای مانده است. یکی از آثار وی موسوم به تحفه فتحیه است. وی در ترکیب سازی واژگانی پاره ای از امکانات زبانی را مورد استفاده قرار داده که مهمترین آنها ترکیب سازی اشتقاقی است؛ بدین صورت که وی با استفاده از وندها، شبه وندها، ترخیم صفات فاعلی و مفعولی و استفاد ه از واژهای نامعمول، شیوه به خصوصی در فن نویسندگی به کار برده و در نتیجه ترکیباتی متنوع و گوشنواز ابداع نموده که در بلاغت و شیوایی سخن وی تاثیر به سزایی داشته است. با توجه به اینکه علامی در دانش لغت نامه صاحب تألیف است، می توان گفت که ترکیب سازی وی در نوشته های گوناگونش دارای پشتوانه ای قوی بوده است. در این مقاله هنر ترکیب سازی علامی به عنوان یکی از ویژگیهای برجسته زبانی وی، به روش توصیفی - تحلیلی مورد بررسی قرار گرفته است.