مقاله


کد مقاله : 14011019285478

عنوان مقاله : بررسی ویژگی های جریان سمبولیسم اجتماعی در شعر سیدعلی صالحی

نشریه شماره : 31 فصل پاییز 1401

مشاهده شده : 212

فایل های مقاله : 8/33 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 علیرضا ابراهیمی Ali131reza@gmail.com دانشجو دانشجوی دکترا
2 مجید رضا خزاعی وفا majidreza.vafa@gmail.com استادیار دکترا
3 محمود فیروزی مقدم firouzimoghaddam@gmail.com استادیار دکترا

چکیده مقاله

جریان سمبولیسم اجتماعی، جریانی نو ظهور در شعر معاصر فارسی است. در بدو امر شاید چنین به نظر رسد که این جریان، با مکتب سمبولیسم که اواخر قرن هیجدهم در فرانسه ظهور کرد، نسبتی دارد. اما واقع آن که این نسبت بسیار کمرنگ است. این جریان بیشتر به اشعار تمثیلی و نمادین در شعر سنتی نزدیک است. دو ویژگی بارز این جریان، اول نماد پردازی و دوم جامعه گرایی است. نگارندگان در مقاله ی حاضر کوشیده اند این دو ویژگی جریان سمبولیسم اجتماعی را در مجموعه شعر "دعای زنی در راه" از سید علی صالحی، شاعر معاصر ایران، مطالعه و بررسی کنند. در بخش نمادپردازی، چند نماد (سمبل) مهم در شعر صالحی مطالعه و تحلیل شده است. این نماد ها شامل کودک، پروانه، شب و صبح، باد، مسافر، و پیراهن می باشد. در باب ویژگی دوم جریان سمبولیسم اجتماعی یعنی جامعه گرایی، نگارندگان کوشیده اند سیری در شعر متعهد و جامعه گرای صالحی داشته باشند و این ویژگی را در مجموعه ی دعای زنی در راه، تحلیل و توصیف کنند. این پژوهش از نوع پژوهش های توصیفی و تحلیلی است؛ نگارندگان ابتدا داده های مورد نظر خود را از منابع کتابخانه ای فراهم آورده اند و پس از آن به تحلیل و توصیف داده ها و شواهد در مجموعه دعای زنی در راه (تاریخ نخستین انتشار 1379) پرداخته اند.