مقاله


کد مقاله : 14011019285480

عنوان مقاله : سایه روشن های قهرمانان شاهنامه

نشریه شماره : 31 فصل پاییز 1401

مشاهده شده : 191

فایل های مقاله : 9/81 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 سید محمود زندی فر s.mahmoodzandifar@gmail.com دانشجو دانشجوی دکترا
2 سپید‌ه سپهری sepideh.sepehri2363@yahoo.com استادیار دکترا
3 سیده ماندانا هاشمی اصفهان هاشمی اصفهان hesfahani@rijau.ac.ir استادیار دکترا

چکیده مقاله

قهرمانان شاهنامه از دیرباز تجّسم فرهنگ و نشانة تکاملِ معنوی جامعة ایرانی – آریایی بوده اند لذا حضور آنان در دوره های مختلف فرهنگِ ایرانی مشاهده می گردد که نشانه هویّت ملّی و بیانگر ناخودآگاه جمعی ایرانیان است، از آنجا که وحدت هیچ جامعه ای بدون توجه به زیرساختهای فرهنگی آن جامعه میّسر نیست، از دوره های مختلف توجه خاصی به کهن الگوهای آریایی شده و رویکرد ملّی آن همواره مدّنظر بوده است از این روی ارتباط و پیوند با ریشه های فرهنگی، پویایی و وحدت و عزّت ایرانی را به همراه داشته است که در تحلیل های تاریخی این مقاله عناصر فرهنگی و حماسی و رویکرد و نتایج حاصله از آن، مورد بررسی قرار می گیرد.