مقاله


کد مقاله : 14011021285493

عنوان مقاله : تصویرهای سوررئالیستی در نفثه‌المصدور

نشریه شماره : 31 فصل پاییز 1401

مشاهده شده : 201

فایل های مقاله : 8/33 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 محمد محمدی mohammadijavidan@yahoo.com دانشجو دانشجوی دکترا
2 جواد دهقانیان mirjavad2003@yahoo.com دانشیار دکترا
3 فرامرز خجسته faramarz.khojasteh@gmail.com دانشیار دکترا

چکیده مقاله

بررسی تصویرپردازی‌های سوررئالیستی مطالعه‌ای معنایی و درون متنی است. متن کتاب نفثه‌المصدور با شگردهای ادبی و موضوعی دارای بستر سوررئالیستی است و متن مناسبی برای کشف تصاویر ناشی از ارزش‌ها و نشان دادن جایگاه تصویر در بافت نوشتار سوررئالیستی است. این پژوهش به شیوه‌ی توصیفی تحلیلی و با ابزار کتابخانه‌ای انجام شده‌است. هدف از این پژوهش، بررسی متن کتاب نفثه‌المصدور طبق مبانی معرفی‌شده در مکتب سوررئالیسم است. بدین منظور تمامی اثر به ویژه شیوه‌ی تصویرپردازی زیدری نسوی از منظر مبانی مطرح‌شده در سوررئالیسم بررسی و مفاهیم و تصاویر حاوی نشانه‌های سوررئالیستی، مانند: توهمات، رؤیاها و عناصر فراواقع در این متن کشف و واکاوی شده‌است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که نثر دیریاب نفثه‌المصدور با سوررئالیسم که سرشار از تصاویر و نشانه‌های بیگانگی، عقل‌گریزی و جنون، رؤیا و خیال، وحشت و هراس و غم، توصیفات عجیب و غریب، امور شگفت و غریب، نیهیلیسم و نیست‌گرایی و انقلاب دائم است، تناسب دارد.