مقاله


کد مقاله : 14020116285503

عنوان مقاله : سبک شناسی اشعار سایری

نشریه شماره : 32 فصل زمستان 1401

مشاهده شده : 163

فایل های مقاله : 7/53 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 ثریا اسلامی خو sorayaeslamikhoo@gmail.com دانشجو دانشجوی دکترا
2 محمد حکیم آذر hakimazar@gmail.com دانشیار دکترا
3 اصغر رضاپوریان rezaporian@gmail.com دانشیار دکترا

چکیده مقاله

شناخت زوایای پنهان آثار هنری خصوصاً دیوان های شعری از طریق مطالعه در چگونگی شکل گیری آن ها امکان پذیر است. سایری مشهدی از شاعران گمنام امّا توانمند سدۀ یازدهم هجری است. بررسی و تحلیل سبک شناسی شعر سایری ضمن اینکه شگردهای هنری، زبانی و پیام های فکری این شاعر را آشکار می کند به کشف بخشی از ادب و تاریخ ایران منجر می شود. شعر سایری معانی، مضامین و آرایه های ادبی قابل توجهی دارد و هم متأثر از شرایط اجتماعی و سیاسی بوده است. با توجه به نوآوری های که سایری در کاربرد الفاظ، تعبیرات، تصویرسازی ها نشان داده است؛ در این مقاله برآنیم تا ویژگی های سبکی و نوآوری هایی که شاعر در اشعارش به آن ها توجه داشته است با روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای در سه سطح زبانی، ادبی و فکری بررسی نماییم.