مقاله


کد مقاله : 14020116285507

عنوان مقاله : بازتاب موسیقی آوازی در شعر معاصر (مورد مطالعه: اشعار رهی معیری، شهریار و معینی کرمانشاهی)

نشریه شماره : 32 فصل زمستان 1401

مشاهده شده : 150

فایل های مقاله : 7/53 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 مریم دلیلی maryamdalili014@gmail.com دانشجو دانشجوی دکترا
2 حسینقلی صیادی sayyadi@marandiau.ac.ir استادیار دکترا
3 ژیلا صراطی zh.serati@iaushab.ac.ir استادیار دکترا
4 رجب توحیدیان Ra.Tohidiyan1352@iau.ac.ir استادیار دکترا

چکیده مقاله

در ادبیات معاصر برخی از شاعران به تصنیف و ترانه سرایی برای آواز روی آوردند و ارتباط شعر با موسیقی آوازی گسترش یافت. معاشرت شاعران با موسیقدانان و فعالیت در این حوزه، بر شعر آنها تأثیرگذار شد. در مطالعه حاضر با روش توصیفی تحلیلی، اشعار سه شاعر اهل موسیقی: رهی معیری، محمدحسین شهریار و معینی کرمانشاهی از منظر توجه به موسیقی آوازی و تأثیر آن در شعرشان با رویکرد سبک شناسی بررسی شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد: آشنایی شاعران با موسیقی آوازی و همکاری با موسیقدانان، در موسیقی شعر، زیباسازی و محتواسازی شعر آنها تأثیر گذاشته است، موسیقی شعرشان متناسب با ریتم و هماهنگ با الحان موسیقی است چنانکه برای آواز مناسب است و اغلب اشعار آنها آهنگ سازی شده است. در زیبایی شناسی و محتوا از اصطلاحات موسیقی استفاده کردند، آرایه های تشبیه، ایهام، جناس، مراعات النظیر فراوانی دارد. در محتوا سازی، در محتوای غنایی از واژه های موسیقی استفاده کرده اند، وصف عشق، جفاکاری و بی وفایی معشوق، اندوه های شخصی و اجتماعی، تنهایی و خلوت با خود را با واژه های مصطلح موسیقی بیان کرده اند. واژه های ساز، نوا، سوز، شور،چنگ در این محتوا پر تکرار شده است و در زیبایی شناسی کاربرد ایهام دار واژه های موسیقی مؤثر افتاده است.