مقاله


کد مقاله : 14020116285508

عنوان مقاله : مفهوم امتحان و ابتلا در سه اثر عرفانی با رویکرد بر قرآن کریم

نشریه شماره : 32 فصل زمستان 1401

مشاهده شده : 152

فایل های مقاله : 7/53 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 طاهره شاکریان shakerian.tahereh@qaemiau.ac.ir دانشجو دانشجوی دکترا
2 مهرعلی یزدانپناه m.yazdanpanah@Qaemiau.ac.ir دانشیار دکترا
3 حسین پارسایی hosseinparsaei46@gmail.com استادیار دکترا

چکیده مقاله

در قرآن کریم بررسی رویکرد امتحانات الهی و انواع آن بسیار، حائز اهمیت است. پس از نزول قرآن اندیشمندان متأثر از آیات الهی، احادیث و گزین گفته های بزرگان دین به پیروی از آن ها امتحان الهی را مورد توجه خاص قرار دادند. در این مقاله نویسنده به بررسی سیر تحول مفهوم امتحانات الهی و راه های درمان و برون رفت از آن پرداخته است. در پی پاسخ به این پرسش که رویکرد قرآن کریم، حدیقه الحقیقه و طریق الشریعه، منطق الطیر و مثنوی معنوی به مفهوم امتحانات الهی چیست؟ نتایج پژوهش بیانگر آن است که مشرب فکری عرفا با توجه به شرایط و دیدگاه فرهنگی از مفهوم امتحان به دریافت های گوناگونی رسیده اند. از منظر عرفا، امتحانات الهی برای سنجش سره از ناسره جاری می شود. راه های برون رفت از آن به وسیلۀ مبارزه با نفس، کبر و حرص، معرفت، ایمان، ریاضت، اخلاص، قناعت، یقین، طاعت، توبه، توکل و ... می باشد‌.