مقاله


کد مقاله : 14020301285525

عنوان مقاله : تحلیل و بررسی اصالت روایات اساطیری مربوط به بهمن در بهمن نامه و انطباق آن‌ها با روایت شاهنامۀ فردوسی و سایر متون منظوم حماسی

نشریه شماره : 33 فصل بهار 1402

مشاهده شده : 152

فایل های مقاله : 595 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 مریم آیین maryamaein@yahoo.com دانشجو دکترا
2 حمید طبسی hamidtabasi@yahoo.com استادیار دکترا
3 نعمت اصفهانی عمران dr.esfahaniomran2018@gmail.com استادیار دکترا

چکیده مقاله

بهمن نامه اثر ایرانشاه ابی الخیر، در رابطه با سرگذشت بهمن، فرزند اسفندیار است. شاعر با در نظر داشتن آثار پیش از خود، همچون متون کهن اوستایی و پهلوی و نیز، کتب حماسی برجسته از جمله شاهنامۀ فردوسی، منظومۀ خود را تألیف کرده است. در این تحقیق، با روش توصیفی - تحلیلی و رویکرد مقایسه‌ای، اصالت روایات اساطیری مربوط به بهمن نامه و انطباق آن‌ها با روایت شاهنامۀ فردوسی و سایر متون منظوم حماسی کاویده شده است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که ایرانشاه در سرایش بهمن نامه و پرداختن به زندگی بهمن، در روساخت داستان، بیش از همه تحت تأثیر شاهکار فرزانۀ توس بوده است؛ اما به لحاظ تأثیرپذیری روایی، منابع و مآخذ دو شاعر متفاوت و به‌تبع، پرداختن به زندگی بهمن در شاهنامه و بهمن نامه هم، ناهمسان شده است. در مقابل، شباهت‌های بهمن نامه و فرامرزنامه پیرامون روایت شخصیّت بهمن بسیار جالب توجّه و شبیه یکدیگر است.