مقاله


کد مقاله : 14020301285526

عنوان مقاله : تحلیل سبک جامعه‌شناختی اشعار حمید مصدق بر اساس مبنای نقد تکوینی

نشریه شماره : 33 فصل بهار 1402

مشاهده شده : 154

فایل های مقاله : 7/13 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 علیرضا تایوغ alirezaetayogh@gmail.com دانشجو دکترا
2 نجیبه هنرور najibehhonarvar@gmail.com استادیار دکترا
3 فرهاد فلاحت خواه falahat.farhad50@gmail.com استادیار دکترا

چکیده مقاله

حمید مصدق از برجسته ترین شاعران دورة معاصراست که اشعار او را می توان در قالب ادبیات متعهد، جای داد. او با بهره گیری از زبان شعر و با درک درست از شرایط اجتماعی و آرزوهای جمعی کوشیده است تا با زبانی ساده، نمادین، حماسی و درعین‌حال اسطوره ای به بیان مسائل و مشکلات جامعة ایران به‌ویژه در دورة قبل از انقلاب شکوهمند اسلامی ایران بپردازد. این پژوهش به شیوۀ توصیفی تحلیلی و روش کتابخانه‌ای باهدف نقد تکوینی اشعار حمید مصدق نگارش یافته است. این شیوه از نقد، روش خاص گلدمن در جامعه شناسی ادبیات می‌باشد که با عنوان جامعه شناسی ادبی هم شناخته شده است. مبنای این شیوه، در ابتدا جهان نگری شاعر بررسی شده است؛ سپس ویژگی ها و عناصر سبکی شعر مصدق در سه سطح زبانی، فکری و ادبی در توازی با مسائل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جامعۀ عصر شاعر بررسی و ارتباط هرکدام از آن‌ها با آنچه در آن جامعه به‌عنوان مسائل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی قابل مشاهده است. شرح و تبیین شده، در بعضی موارد مسائل از پیش واضح و مبرهن بوده اند و فقط چگونگی اثرگذاری آن‌ها بر شعر مصدق مشخص شده است؛ . نتیجه این پژوهش نشان از آن دارد که مصدق به مسائل اجتماعی و فرهنگی جامعه خویش توجه بسیاری داشته است.