مقاله


کد مقاله : 14020301285530

عنوان مقاله : تحلیل و بررسی روایت شناختیِ رمان نیمه غایب براساس نظریه روایت شناسانه ی ژراژ ژنت

نشریه شماره : 33 فصل بهار 1402

مشاهده شده : 158

فایل های مقاله : 7/13 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 عاطفه عسلی dr.atefehasali@yahoo.com دانشجو دانشجوی دکترا
2 حسام ضیایی ziaee.hesam@gmail.com استادیار دکترا
3 حسین پارسائی hosseinparsaei@gmail.com استادیار دکترا

چکیده مقاله

رمانِ نیمه ی غائب حسین سناپور، یکی از آثارِ ادبی قابل توجهی ست که در اواخر دهه 80 به نگارش درآمد. سناپور در این اثر تلاش کرده است که روایتی از چند شخصیت در تهرانِ اواخرِ دهه ی شصت به دست دهد که تقریبا اغلبِ این شخصیت ها به نحوی، با فضای فرهنگی، اجتماعی و سیاسیِ ایرانِ دهه  شصت و نظمِ فرهنگی- اجتماعیِ برآمده از انقلاب 57 قرار گرفته اند. از منظرِ شیوه ها و تکنیک های روایی، رمانِ نیمه غایب در ذیل رمان های مدرن قرار می‌گیرد. شیوه های متنوعِ روایت، فاصله گرفتن از زمانِ خطی روایت در آثار کلاسیک، چندصدا بودنِ فرم روایت نزدِ او، بهره گرفتن از شیوه های نوینِ روایت داستان و عواملی از این دست سبب شده است تا ظرفیت های رمانِ نیمه غایب از منظر روایت شناختی، قابل توجه باشد. در این پژوهش، با تمرکز بر خصلت های رواییِ این اثر تلاش خواهد شد تا با کاربستِ نظریه ی روایت شناسیِ ژرار ژنتِ فرانسوی، تکنیک های رواییِ غالب در رمان نیمه غیب مورد تامل قرار بگیرد. فرضیه ی این پژوهش این است که سناپور با ارائه ی رویکردهای مدرن در زمینه روایت، توانسته است اثری خلق کند که با معیارهایِ روایت شناسانه ی دوران مدرن تطابق دارد و این خصلت های روایی را می توان با استفاده از نظریه ژرار ژنت توضیح و تبیین کرد.