مقاله


کد مقاله : 14020515285568

عنوان مقاله : خلاقیت ادبی در کاربرد عناصر و نشانه‌های طبیعت در شعر سپهری با تکیه بر رویکرد سوسور و پیرس

نشریه شماره : 34 فصل تابستان 1402

مشاهده شده : 188

فایل های مقاله : 635 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 الخاص ویسی veysi@pnu.ac.ir دانشیار دکترا
2 رؤیا پروین royaparvin1398@gmail.com استادیار دکترا

چکیده مقاله

نشانه‌های زبان‌شناختی نقش مهمی در آفرینشگری و خلق آثار ادبی دارند. شاعران از این ترفندها و شگردهای نشانه شناختی در خلق آثار خود بسیار بهره برده‌اند. بر همین اساس، در پژوهش حاضر با استناد به داده‌های برگرفته از "هشت‌کتاب" سپهری به صورت تحلیل محتوا با توجه به رویکرد نشانه‌شناختی سوسور و پیرس، به تحلیل نمونه‌ها پرداخته شده است. نتایج حاصل از این جستار نشان می‌دهد که سپهری عناصر طبیعت را ابزاری برای بیان رویدادها، حوادث گوناگون اجتماعی و مضامین انسانی و اخلاقی‌ می‌پندارد. از سویی دیگر، مشخص‌گردید که زبان نمادین سپهری زبانی سیال و تاویل پذیر است و معنی عناصر را فقط با ماهیت ذاتی آنها گره نمی‌زند، واژه‌های نمادین به شکل‌گیری لایه‌های معنایی متفاوتی منجر می‌شود و در موقعیت‌های مختلف تاویل و تفسیر متفاوت می‌پذیرد. سپهری با فلسفه‌ی نگاه تازه و عرفان شرق دور به تمامی موجودات جهان می‌نگرد و این نگاه زیبا در شعرش تجلی پیدا کرده و باعث شده که به عنوان شاعری صاحب سبک شناخته شود.