مقاله


کد مقاله : 14020930285594

عنوان مقاله : بررسی تطبیقی نیازهای اساسی انسان در اشعار ژاله قائم مقامی و سیمین بهبهانی با تکیه بر نظریۀ انتخاب ویلیام گلسر

نشریه شماره : 35 فصل پاییز 1402

مشاهده شده : 91

فایل های مقاله : 10/47 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 فاطمه بهار f.bahar1984@gmail.com دانشجو دانشجوی دکترا
2 وجیهه ترکمانی باراندوز torkamani.vajihe@gmail.com استادیار دکترا
3 کورس کریم پسندی karimpasandi@iau.ac.ir استادیار دکترا

چکیده مقاله

شناخت نیازهای فردی و تلاش برای ارضای آنها از راه‌های رسیدن به زندگی مطلوب می‌باشد. ویلیام گلسر از روانشناسانی است که نظریه‌ای مثبت‌نگر مبتنی بر کنترل درونی، به نام نظریۀ انتخاب را ارائه داده و در آن پنج نیاز اساسی انسان که شامل بقا، عشق، قدرت، آزادی و تفریح است و ارضای آن‌ها منشأ رفتارهای انسان می‌باشد را مطرح نمود. هدف از این جستار که مطالعه‌ای نظری و به روش توصیفی- تحلیلی است، بررسی تطبیقی نیازهای اساسی انسان در اشعار ژاله قائم مقامی و سیمین بهبهانی با تکیه بر نظریۀ انتخاب گلسر می‌باشد. یافته‌های پژوهش حاضر نشان می‌دهد که مظاهر هر یک از پنج نیاز اساسی در شعر ژاله قائم‌ مقامی و سیمین بهبهانی وجود دارد اما برخی از این نیازها تحت تأثیر عواملی در زندگی و محیط، بیشتر در فرد احساس شده و سبب شد تصاویری از آنها در شعرشان بیشتر مجال بروز یابد.