مقاله


کد مقاله : 14020930285599

عنوان مقاله : بررسي ويژگي‌هاي سبك شناسانة نسخة خطی«معراج العاشقین» سيد احمد خواجگي کاسانی

نشریه شماره : 35 فصل پاییز 1402

مشاهده شده : 70

فایل های مقاله : 10/47 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 زینب رحمانیان کوشککی zinabrahmaniankooshkaki@gmail.com دانشجو دانشجوی دکترا
2 محمد علی آتش سودا atashsowda@gmail.com دانشیار دکترا
3 سید محسن ساجدی راد sajedirad2010@yahoo.com استادیار دکترا

چکیده مقاله

مولانا معراج العاشقین يكي از نسخ مهم عرفاني سید احمد خواجگي كاساني، عارف قرن دهم هجري است. مسائل عرفاني مطرح شده در آثار وي، آن هم به سبك زباني و بياني خاص، اهميت بررسي رساله‌هاي وي را در شناخت بهتر طريقة نقشبنديه دوچندان مي‌كند. در اين مقاله كوشش شده است تا پس از تصحيح نسخة معراج العاشقین، بر اساس نسخه اساس ۱۰۵۶۰ مجلس، ويژگي‌هاي سبكي آن به صورت سبك‌شناسي لايه‌اي در چهار سطح آوایی، زباني، بلاغي و محتوايي به شيوة توصيفي ـ تحليلي بررسي شوند.در معراج العاشقین برخی از ويژگي‌هاي سبكي به ويژه در سطح زباني برجستگی بیشتری دارد؛ مثلاً کاربرد برخی واژگان محلی، استفاده از «مر» بیش از مفعول به شیوۀ سبک خراسانی، استفاده از جملات عربی در کنار جملات فارسی. درلاية بلاغي، تکرار و تشبیه  اضافی برای بیان اندیشه ها و مفاهیم انتزاعی عرفانی كاربرد بيشتري دارند. همچنین در لاية محتوايي، مضاميني چون عشق، هدف خلقت از آفرینش و فناي في الله مطرح شده است.