مقاله


کد مقاله : 14030126285650

عنوان مقاله : بررسی متنی تحلیل سوره قیامت بر اساس فرانقش بینافردی نظریه ی نقش گرای نظام مند هلیدی

نشریه شماره : 36 فصل زمستان 1402

مشاهده شده : 16

فایل های مقاله : 8/92 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 یوسف نظری nfs86k@gmail.com دانشجو دانشجوی دکترا
2 آمنه زارع a.zare@miau.ac.ir استادیار دکترا
3 اسماعیل جدیدی esmaeil.jadidi@yahoo.com استادیار دکترا

چکیده مقاله

این مقاله با هدف بررسی متنی تحلیل سوره قیامت بر اساس فرانقش بینافردی نظریة نقش گرای نظام مند هلیدی انجام شد. رویکرد نقش گرای هلیدی یکی از مهمترین دیدگاه  هایی است که تاکنون بر اساس آن پژوهش های فراوانی در قرآن صورت گرفته است. رویکرد نقش گرای هلیدی ابزاری برای انتقال معانی و برقراری ارتباط در جامعه است. این پژوهش با استفاده از روش توصیفی   - تحلیلی در چارچوب دستور نقش گرای هالیدی، به مطالعه ی نحوه و چگونگی تبادل معنا بر اساس رویکرد نقش گرای بینا  فردی درگفتگو   های متناوب موجود در سوره قیامت می پردازد. نگارش حاضر سوره قیامت از جزء بیست نهم قرآن که بالغ بر 40 آیه و 68 بند است را بر اساس این رویکرد مورد تحلیل قرار داده است. نتایج این تحلیل بیانگر آن است که در فرانقش بینافردی که وجهیت در این نظریه بخش مهمی از ساختار وجهی را به خود اختصاص می دهد، نشان می دهد که غالب بند های این سوره، انتقال پیام با قطعیت از سوی خدواند متعال به مخاطبانش (بشر) به صورت ارائه اطلاعات در ساختار وجهیت خبری بوده و گوینده مسئولیت پیام را می پذیرد. البته نمونه های از بند مانند امری، پرسشی و قسم در این جرء وجود دارد که از بسامد کمتری برخوردار است. دراین سوره، از نظر زمان داری، زمان فرازمان و قطبیت مثبت دارای بیشترین بسامد هستند.