اخبار نشریه

نشریه در رد یا پذیرش مقاله‌ها و ویرایش آن‌ها آزاد است. مقالات رسیده برگردانده نمی شود. مسئولیت مطالب مقاله بر عهده ی نویسنده است.

نشریه در رد یا پذیرش مقاله‌ها و ویرایش آن‌ها آزاد است.
مقالات رسیده برگردانده نمی شود.
مسئولیت مطالب مقاله بر عهده ی نویسنده است.