مقاله


کد مقاله : 13980318190000

عنوان مقاله : بینامتنیّت مفاهیم تعلیمی قرآن و حدیث در اعلام و مضامین دینیِ اشعار اخوان ثالث و شاملو

کلمات کلیدی : hhh

نشریه شماره : 19 فصل پاییز - زمستان 1397

مشاهده شده : 828

فایل های مقاله : 1/48 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 ابوالقاسم امیراحمدی 203@gmail.com دانشیار دانشجوی دکترا
2 علی عشقی سردهی 206@gmail.com مربی دانشجوی کارشناس ارشد
3 الهام بادلو 209@gmail.com استادیار دانشجوی دکترا

چکیده مقاله

hhh