جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 13980318190000 بینامتنیّت مفاهیم تعلیمی قرآن و حدیث در اعلام و مضامین دینیِ اشعار اخوان ثالث و شاملو
ابوالقاسم امیراحمدی
علی عشقی سردهی
الهام بادلو
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)