مقاله


کد مقاله : 13980824193484

عنوان مقاله : واکاوی و شناخت زبان بلاغی مشترک در بررسی تطبیقی ادبیات کودکان امریکا و ایران

نشریه شماره : 20 فصل بهار - تابستان 1398

مشاهده شده : 793

فایل های مقاله : 1/63 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 محمود فیروزی مقدم firouzimoghaddam@gmail.com استادیار دکترا

چکیده مقاله

ادبیّات کودکان امریکا از ادبیّات اروپا بهره برده، امّا در پی تحوّلات سیاسی و اجتماعی و در گذر زمان راه خود را یافته است. در نگاهی به این ادبیّات انگلیسی‌ امریکایی و ادبیّات کودکان فارسی زبان ایران از منظر ادبیّات تطبیقی می‌توان در سطوح مختلف زبان شناختی، ادبی، هنری، فکری و فرهنگی، مشترکاتی یافت که به موجب آن امکان بررسی و طبقه‌بندی آثار کودکان و در نهایت شناخت ویژگی‌های ادبیّات جهانی کودک فراهم می‌شود. این پژوهش به منظور اثبات این فرضیه که ادبیات کودکان جهان‌شمول است و شاخصه‌های سبکی مشترکی در آثار ادبی کودکان در نقاط مختلف جهان دیده می‌شود، تلاش کرده است تا از طریق بررسی آثار دو نویسند‌ی برجسته از دو حوزه زبانی انگلیسیِ امریکایی و فارسیِ ایرانی به شناخت ویژگی‌های مشترک ادبیّات کودکان در دو سرزمین ایران و امریکا پی ببرد. پس با تکیه بر ادبیات تطبیقی کودکان و بر پایه مکتب امریکایی ادبیات تطبیقی، با روش کتابخانه‌ای و رویکردی تحلیلی توصیفی آثار مارک تواین، نویسنده‌ی امریکایی و هوشنگ مرادی کرمانی از نویسندگان برجسته‌ی ایرانی را در سه سطح زبانی، فکری و ادبی، به صورت اجمالی مورد بررسی قرار گرفته است.