جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 14020301285530 تحلیل و بررسی روایت شناختیِ رمان نیمه غایب براساس نظریه روایت شناسانه ی ژراژ ژنت
عاطفه عسلی
حسام ضیایی
حسین پارسائی
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)